Untitled Document
     
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกาศ มาตรการใช้ดุลยพินิจ ในการใช้อำนาจหน้าที่ ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2563