ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เป็นการชั่วคราว
   
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
เรื่อง ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เป็นการชั่วคราว
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔มีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จำนวน ๒ ราย และมีบุคลากรใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๙ (๒) จึงให้ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เป็นการชั่วคราว จำนวน ๓ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2564